« تصاویر فعالیت کشاورزان در فصل برنجکاری در شهر قهدریجان »