« گزارشی از مراسم احیاء در شب 23 رمضان مساجد قهدریجان»

مراسم احیاء در مسجد شهید بهشتی قهدریجان

 

مراسم احیاء در مسجد بزرگ محله سفلای قهدریجان