« تجهیزات جدید کشاورزی (گزارشی از شهروندان) »

دستگاه کمباین جدیدی که در برداشت محصولات کشاورزی هدردهی محصول را به پائین ترین حد ممکن می رساند