تصاویر حرکت کاروان نمادین کربلا در شهر قهدریجان

moharam in ghahderijan city

<<< صفحه بعد                                                                           ghahderijan karervan 000.jpg

ghahderijan karevan 001.jpg

ghahderijan karevan 002.jpg

ghahderijan karevan 003.jpg

ghahderijan karevan 004.jpg

ghahderijan karevan 005.jpg

ghahderijan karevan 006.jpg

ghahderijan karevan 007.jpg

ghahderijan karevan 008.jpg

ghahderijan karevan 009.jpg

ghahderijan karevan 010.jpg

ghahderijan karevan 011.jpg

ghahderijan karevan 012.jpg

ghahderijan karevan 013.jpg

ghahderijan karevan 014.jpg

ghahderijan karevan 015.jpg

ghahderijan karevan 016.jpg

ghahderijan karevan 017.jpg

ghahderijan karevan 018.jpg

ghahderijan karevan 019.jpg

ghahderijan karevan 020.jpg

ghahderijan karevan 021.jpg

ghahderijan karevan 022.jpg

ghahderijan karevan 023.jpg

ghahderijan karevan 024.jpg

ghahderijan karevan 025.jpg

ghahderijan karevan 026.jpg

ghahderijan karevan 027.jpg

ghahderijan karevan 028.jpg

ghahderijan karevan 029.jpg

ghahderijan karevan 030.jpg

ghahderijan karevan 031.jpg

ghahderijan karevan 032.jpg

ghahderijan karevan 033.jpg

ghahderijan karevan 034.jpg

ghahderijan karevan 035.jpg

ghahderijan karevan 036.jpg

ghahderijan karevan 037.jpg

ghahderijan karevan 038.jpg

ghahderijan karevan 039.jpg

ghahderijan karevan 040.jpg

ghahderijan karevan 041.jpg

ghahderijan karevan 042.jpg

ghahderijan karevan 043.jpg

ghahderijan karevan 044.jpg

ghahderijan karevan 045.jpg

ghahderijan karevan 046.jpg

ghahderijan karevan 047.jpg

ghahderijan karevan 048.jpg

ghahderijan karevan 049.jpg

<<< صفحه بعد