« تصاویری از حضور استاندار محترم اصفهان شهر قهدریجان »

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >

استاندار محترم استان اصفهان در روز چهارشنبه ازنقاط مختلف شهر قهدریجان دیدن و در مراسم گلباران گلزار شهدای شهر قهدریجان شرکت نمودند

 

فرماندار شهرستان (آقای هادی زاده) و نماینده محترم شهرستان (آقای اسماعیل زاده) که به همراه استاندار در مراسم گلباران گلزار شهدا شرکت داشتند

برای مشاهده بقیه تصاویر کلیک کنید >