« گزارش تصویری از آغاز مجموعه جلسات آموزشی قرآن مبین در قهدریجان »