« گزارشی از دیدار اعضای گروه وب سایت قهدریجان با رئیس محترم شورای شهر »

تعدادی از اعضای گروه وب سایت شهر قهدریجان در دیدار با آقای مرادی ریاست شورای اسلامی شهر به بیان سابقه وب سایت قهدریجان و شرح فعالیت های گروه وب سایت پرداختند

در این جلسه برخی انتقادات نسبت به کم توجهی ارگان هائی چون شورا و شهرداری به همکاری با این وب سایت نیز مطرح گردید.

آقای مرادی نیز با قدردانی از گروه وب سایت و بیان اهمیت فعالیت این وب سایت همکاری بیشتر شورا و گروه وب سایت را نوید دادند.