ارگان ها و مراکز

در شهر قهدريجان سه مركز بهداشتي درماني دولتي موجود است.

مردم قهدريجان همچنان كه گفته شد مردمي حقیقتا پرتلاش و زحمت كش هستند

شهر قهدريجان داراي اداراتي از جمله

تمامی مراحل جمع آوری مطالب وب سایت شهر قهدریجان با همت و تلاش جمعی از جوانان شهر قهدریجان و با حمایت کمسیون فرهنگی شورای اسلامی قهدریجان صورت گرفته است.
امیدواریم بتوانیم با راه اندازی این وب سایت شما را در آشنائی بیشتر با این خطه افتخار آفرین از کشور عزیزمان یاری نمائیم.

Top