« گزارش تصویری از عزاداری دهه فاطمیه در قهدریجان »

با حضور شهردار محترم قهدریجان و جمعی از روحانیون