صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 
فیلتر سایت های غیر مجاز اینترنتی در قهدریجان

با پیگیری مسئولین کانون اینترنت  قهدریجان از فیلتر سایت های غیر مجاز در قهدریجان نیز اعمال شد.

با قرار دادن این فیلتر از طریق شرکت مخابرات  امید آن می رود که دسترسی به سایت های غیر مجاز و استفاده نادرست از اینترنت محدود شده و بدبینی موجود نسبت به اینترنت در برخی افراد جامعه از بین برود.