فشار هوا و وزش باد

24 خرداد 1398
(0 رای‌ها)
Author :  

چنانچه آمار 15 ساله اخير نشان مي‌دهد متوسط فشار طي اين مدتحداكثر يك و نيم ميليمتر جيوه تغيير يافته است.

حداكثر مطلق فشارهوا626/9  ميليمترجیوه و حداقل مطلق 603/9  ميليمترجیوه بوده است.

و میانگین فشاربرابربا 616/7 ميليمترجیوه طی مدت فوق بوده است. 

 حداكثر مطلق فشار غالباً‌ در فصل پاييز و حداقل فشار مربوط به ماه هاي اواخر زمستان بوده كه با تاريخ وقوع حداكثر باد درسال همزمان مي‌باشد.

 

وزش باد

براساس آمار ثبت شده جهت بادهاي غالب در قهدريجان  جنوب غربي است كه در ماههاي فروردين و ارديبهشت اتفاق مي‌افتد. ميانگين حداكثر سرعت ساليانه باد 28/7 متر در ثانيه و معدل ساليانه سرعتهاي متوسط 4/8 متر بر ثانيه مي‌باشد.

26 مشاهده
مدیر سایت

تمامی مراحل جمع آوری مطالب وب سایت شهر قهدریجان با همت و تلاش جمعی از جوانان شهر قهدریجان و با حمایت کمسیون فرهنگی شورای اسلامی قهدریجان صورت گرفته است.
امیدواریم بتوانیم با راه اندازی این وب سایت شما را در آشنائی بیشتر با این خطه افتخار آفرین از کشور عزیزمان یاری نمائیم.

Top