« تصاویری از برگزاری جلسه آمادگی برای کنکور در کتابخانه نسیم قهدریجان »

این جلسه به همایت تشکل دانشجوئی قهدریجان و با حمایت شورای اسلامی و مسئولین کتابخانه نسیم قهدریجان با دعوت از آقای محمدی و استقبال خوب علاقه مندان برگزار شد

با حضور شهردار و آقای جعفرزاده عضو شورای اسلامی قهدریجان