صفحه اصلي ارتباط با ما درباره ما نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

مدرسه راهنمايي ميثم قهدریجان

اين مدرسه در سال 1351بانام مدرسه راهنمايي معين قهدريجان وتنها بادوكلاس كه يكي اول راهنمايي وديگري سوم نظام قديم متوسطه بود كارخود آغاز نمود(البته اول راهنمايي در سراسر كشور درهمين سال بنيان نهاده شد.)

دراوائل کار این واحد به کمک مبلغ 17000ريالي كه از هردانش آموز گرفته شد يك كلاس دیگر به دو کلاس این واحد اضافه گرديد. بنابراين در سال«1352»یک كلاس اول راهنمائی،یک کلاس دوم راهنمايي ويك كلاس  دبيرستان دراين مدرسه برگزار می گردید.

پس ازآن به تدريج به تعداد دانش آموزان و تعداد كلاسها افزوده شد به گونه اي كه تعداد كلاسها به 12كلاس رسيد و به خاطر رشد روزافزون تعداد دانش آموزان مدرسه درسال1361مدرسه راهنمايي 13آبان نیز تاسیس گردید. كه بعدا درسال 1367به مدرسه امام صادق(ع)انتقال يافت ولي روند رشد دانش آموزان مقطع راهنمايي همچنان افزايش داشت وبنابراين در سال 1371مدرسه ميثم دونوبته گرديد.

هم اکنون نیزمدرسه راهنمائی میثم در ابتدای خیابان بلال قهدریجان  در دو نوبت و با مدیریت آقای پورقاسمی و آقای جمالی به کار خود ادامه می دهد.

«امیدواریم در آینده بتوانیم اطلاعات کامل تری درباره این واحد به شما ارائه نمائیم»