موقعیت جغرافیائی شهر قهدریجان

ghahderijan city موقعیت جغرافیائی شهر قهدریجان

براساس تقسيمات كشوري شهر قهدريجان يكي از نقاط شهري شهرستان فلاورجان است كه در24 كيلومتري شهر اصفهان و پنج كيلومتري فلاورجان قراردارد.

شهر قهدريجان در دشت وسيعي قرار گرفته كه از هر سو اراضي زراعي آن را احاطه نموده است.

در شمال آن اراضي زراعي منتهي به كهريزسنگ و در جنوب اراضي منتهي به فولاد شهر ودرشرق اراضی منتهی به روستای جوجیل و دشتچی وشهر فلاورجان ودر غرب اراضی منتهی به دشت نجف آباد قرار دارند.

ghahderijan city موقعیت جغرافیائی شهر قهدریجان

 قهدريجان با  1680  متر ارتفاع از سطح دريا در طول جغرافیایی 51 درجه و 30 دقيقه وعرض جغرافیایی 32 درجه و 30 دقيقه در دشت همواري قرار گرفته كه در جهت شرق به غرب فاقد شيب بوده و تنها در جهت جنوب به شمال و غرب به شرق از شيب ملايمي برخوردار است.