« عزاداران حسینی شهر قهدریجان »

«عزاداران حسینی در مسیر مسجدسیدحسن به تکیه اعظم محله علیاء قهدریجان»

 

« مراسم نوحه خوانی در مدارس قهدریجان(دبیرستان بلال) »

 

«عزاداران حسینی در مسجد شهید بهشتی قهدریجان»

]

 

« عزاداران افغانی در تعدادی از مساجد قهدریجان »