« عزاداران حسینی شهر قهدریجان »

« عزاداران حسینی در محله سفلای قهدریجان »