شوراي اسلامي شهر قهدریجان

اعضای دوره اول:

1)آقای حسین کاظم زاده  2)آقای محمد مرادی  3)آقای محمدجعفرزاده

 4)آقای براتعلی حمزه زاده  5)آقای محمد غلامی

 

اعضای دوره دوم:

 1)آقای شفیعی     2)خانم رمضانی     3)آقای محمدجعفرزاده 

4)آقای محمد مرادی           5)آقای عبدالله سلمانیان 

اعضای دوره سوم (دوره فعلی):

معرفی آقای محمد جعفرزاده

معرفی آقای عبدالله سلمانیان 

معرفی آقای محمد غلامی

معرفی آقای رحیم اسماعیل زاده

معرفی آقای ابوالقاسم مرادی

1)آقای ابوالقاسم مرادی  2)آقای رحیم اسماعیل زاده  3)آقای محمد غلامی

 4)آقای عبدالله سلمانیان 5)خانم زمانی

لینک های مربوط:

معرفی کاندیداهای سومین دوره انتخابات شورا

گزارش تصویری از سومین دوره انتخابات شورای اسلامی در قهدریجان

نتایج سومین دوره انتخابات  شورای اسلامی شهر قهدریجان

 

 

« لیست مطالب این بخش »

عملکرد وفعالیت ها

آشنايي با قانون شوراها

پیام شورا به همشهریان

ارسال پیشنهادات

 

قسمت ارسال پیشنهادات ، انتقادات و نظرات

پیام مردم به شورا

 هرگونه سوال،پیشنهاد،انتقاد ومطلبی رامیتوانید از طریق این قسمت به مسئولین شورای شهر قهدریجان منتقل کنید و طی مدتی کوتاهی پاسخ هایتان به آدرس ایمیلتان ارسال میگردد ویا پاسختان را در همین صفحه دریافت خواهید نمود.

پیام شورا به همشهریان

شهرما قهدریجان دارای ویژگی های منحصر به فرد می باشد خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی همه و همه دست به دست هم داده و ویژگیهایی را برای این شهر رقم زده است که دارای جنبه های مثبت بسیار زیاد و البته تعدادی جنبه ی منفی نیز می باشد .

از جمله جنبه های مثبت آن می توان از اعتقادات ریشه دار مذهبی مردم، تعصبات مذهبی و دینی ، غیرت و همت اخلاقی و ناموسی ، مهمان دوستی ، طرفداری و دفاع از مظلوم ، دفاع از غریبه و مهمان ، ایثار و فداکاری جانی و البته مالی مثل اهداء زمین وکمک به ساخت و ساز ساختمان مدارس و ادارات مختلف ، احترام و حرف شنوی از مسئولین ، نودوستی و کمک به نیازمندان ، عمران مساجد وعمران شهر و ارتزاق از کشاورزی و دامداری و صنعت و اکثر مشاغل تولیدی ، سخت کوشی و بی پروایی نسبت به کارو شبانه روزکار کردن و زحمت کشیدن برای کسب معاش و بی توجهی به مشاغل کاذب  وواسطه ای بی توجهی به رزق وبرق وتجمل ومقام وپرهیزازتملق وچاپلوسی برای معاش وزندگی به فرهنگی خالص بومی ودست نخورده اینها وهزاران نمونه دیگرجنبه های مثبت این چنین فرهنگ واقتصادو.....می باشد.

ولی متاسفانه درزندگی اجتماعی ومدنیت وشهرنشینی امروزی این گونه فرهنگ واقتصاد سیست وویژگیهای جغرافیایی درعوارض منفی نیز درپی دارد که اشاره می نماییم.

امروزه زندگی شهری اقتضائات والتزاامات خاصی رابه جامعه تحمیل می نماید که بعضاسازگاری با آن سادگی وخلوص وصفا ندارد.زندگی شهری می طلبد که عمران وآبادی شهری ورفاه اجتماعی دراولویت برنامه ریزی هاقرارگیرد.وبنابراین باید درآمد لازم نیز برای تامین آنها ایجاد وکسب گردد.واقتصاد کشاورزی متاسفانه درشرایط کنونی اجازه آنرا نمی دهد زیرا کشاورزدرآمد لازم برای پرداخت عوارض رادارد ونه نیازی درخصوص عمران شهری احساس می نماید.دراینجاست که شهر داری وبرنامه ریزان شهری باشکل کمبودبودجه مواجه می شوند وچون حرف اول رادراین مورد پول ودرآمد می زنند ولذا پای برنامه ریزان می لنگد.ازطرفی موقعیت جغرافیایی شهرما باعث گردیده اولا ازمواهب طبیعی بسیاری چون رودخانه-کوه-دریا-ودشت ومرتع وحتی سایان محروم باشد وثانیا هرشهر بی بستی قرار گرفته که شهرها وروستاهای اطراف نیازی به عبور ومراوده وتبادلات اقتصادی –اجتماعی باآن نداشته باشند که همه این خصوصیات جغرافیایی نیز مانع رشد وعمران شهری می باشند چرا که اگر مثلا یک گروه یارودخانه وجود داشت درکنار آنها می شد پارک وفضای سبز مناسب ایجاد نمود ویا اگر حتی بیابانی وزمینی هم یرزعی وجود داشت می شد قطب صنعتی درآن ایجاد کردواز نظر تاریخی نیز متاسفانه پیشه مکتوب ومستندی برای شهر ظبط نگردید وبنابراین اکثر مفاخرتازیخی آن مجهول مانده است ودر گذشته بسیاری ازآثارتاریخی وقلاع موجود دراطراف شهرمثل زارچون-مهران-تخم مرغی و.....یا وبلاهای متعلق به ظل السلطان وآسیاب های آبی تخریب گردیده وبنابراین جاذبه تاریخی قابل توجهی باقی نمانده که بتواند هم گویای پیشینه شهر باشد وهم درآمد توریستی مضافا براین پیشه مجهول یکی دو واقعه تاریخی یکصد سال گذشته  که نمونه های آن با شدت چندین برابر درجای جای کشور اتفاق افتاده وهیچگونه عواقبی نداشته متاسفانه این دواتفاق برای این شهر با تبلیغات سوئی دنبال آن چهره خشن ونامعقولی ازمردم ماعرضه نمود که اثرات منفی درکلیه شئونات جامعه درپی داشته هرچند بحمدالله درحال حاضرباهمت مسئولین ورفتار مناسب مردم عکس آن چهره ثابت گردیده است ولی بازهم نیاز به گذشت زمان وتلاش زیادتری است تا کاملا این دیدگاه اصلاح شود وعوابق منفی اقتصادی واجتماعی آن برای شهرما ازبین برود.دربعدفرهنگی نیز هنوز فرهنگ شهرنشینی رانیاموخته وآنرا نهاد ینه نکرده ایم بسیاری ازرفتارها سازگاری با شهروندی وجامعه بشری ندارد واین را باید به تدریج تمرین کردوازطریق آموزش وتمرین خصوصا برای جوانان آنها رادرونی نماییم ازجمله حفاظت ازاموال عمومی شهری مثل فضای سبز-محیط زیست شهری مناسب واستفاده درست وبجا ازآنها وایجاد نمای ساختمانی مناسب-رعایت اصول شهرسازی درساخت وساز-پرداخت به موقع عوارض ورفتار مناسب اجتماعی مثل:رفت وآمد درشهر استفاده ازوسایل نقلیه به صورت معقول ودرست وبطورکلی رفتار اجتماعی وشهری داشتن غرضی از ذکر این مباحث،بحث برنامه ریزی شهری بود که باید درخصوص حفظ نقاط مثبت فرهنگی تلاش نمود ودرجهت جبران ضعفهای فرهنگی واجتماعی وتاحد امکان تلاش نمود که البته برنامه ریزی دراین خصوص ازظرافت وتخصصی خاصی برخوردار است وزمان آننیزبسیار طولانی وبلند مدت خواهد بود وهمچنین ممکن است میزان موفقیت نیز درهر مورد اندک باشد.

ازسال 1347که شهرداری دراین شهرمستقر گردیده است به تدریج فعالیتهای عمران شهری درشهرآغازگردیده هرچند خیابان اصلی شهرکه درآن زمان کورش نامیده می شد نسبتا با طراحی وزمان بندی خوبی انجام شدولی خیابانهای بعدی که البته هم بعد ازانقلاب طراحی وبعضا اجراشده است با تنگ نظری ودرنظر گرفتن شرایط روز طراحی گردیده ولی بیشتر به دلیل همین مشکلات یادشده هم در طراحی وهم دراجرای معابر اصلی شهر مشکلاتی ایجاد شده که هنوز شهرداری درپیچ وخم آنها گرفتار است.

ازجمله درخیابانها شهید مطهری ودکترشریعتی وشهید باهنر وشهید رجایی وشهید مهراب وشهید رجایی که تقریبااجراگردیده عرض کم خیابان وپیچ وخم زیاد وپیش بینی نشدن میدان وایستگاههای مناسب ودربقیه معابر که هنوز اکثر بخشهای آن اجرا نشده نیز می توان همین مشکلات راملاحظه نمود.

دربخشهای عمرانی دیگر نیز مشکلات اصلی اجرایی نبودن اغلب آن طرحهاوعدم وجودبودجه مناسب برای اجرای آنها می باشد که بررسی آنها رابه بعد موکول می کنیم.ودر اینجا فقط به منظور جمع بندی ونتیجه گیری ازبحث دربخش اول تاکید می شود که اولین وظیفه شوراهای اسلامی شهر وظایف مرتبط باشهرداری می باشد وآن هم برنامه ریزی شهری که شورای اسلامی قهدریجان سعی دارد دراین رابطه هم پیشنهادات شهرداری وهم مصوبات کمسیون عمران وهم نقطه نظرات شهروندان عزیز وجوانان شهر رادر این رابطه مدنظر قرار دهد.

انشا الله که دریغ نفرمایید تا بتوانیم برنامه های بهتری را برای عمران وآبادی شهرپیش بینی نماییم وفعلا موارد زیر راموضوع پیشنهادات شمااعلام نموده درخواست می کنیم نظرات خودراازطریق ایمیل(پست الکترونیکی) شورا به آدرس زیر ویا با نوشتن نامه ویا تلفن ویا حضور درشورا اعلام فرمایید:

1-عرض خیابانهای اصلی شهربرای هرمورد چه اندازه ای راپیشنهاد می کنید.دراین رابطه عوارضی راکه ممکن است دربرداشته باشند درنظر بگیرید.

2-برای معابر کمکی شهر که عمده آنها اجرا نشده چه پیشنهادی دارد هم ازنظر مکان هم ازنظر عرض و.....

3-برای فضاهای عمومی مورد نیاز شهر مثل فضای سبز-میادین ورزشی –امکنه بهداشتی-آموزشی و....شهرچه پیشنهادی دارید.

 

   آشنايي با قانون شوراها

شوراهای اسلامی یکی از امتیازات نظام اجتماعی و سیاسی اسلام است و نمودی از مشارکت عامه مردم در امر اداره ی امور شهر و نظارت بر عمکرد مسئولین محلی می باشد .

 شوراها تبلور اراده مردم و از شاخصه های اساسی حکومت دموکراسی و مردم سالاری می باشند مردم با احساس مسئولیت و شرکت در انتخابات امانتی را بدست نمایندگان خود می سپارند که طی یک دوره چهار ساله آن را عهده دار شوند .

بنابراین مسئولیت شوراها مسئولیت خطیری است که ابعاد شرعی ، قانونی، وجدانی و مردمی دارد و هر یک از اعضاء موظف به انجام درست وظیفه خود می باشند .

وظیفه و مسئولیت شوراها ابعاد مختلفی دارد که بعضی رسمی و بعضی به صورت غیررسمی می باشند . ماده ی 71 قانون شوراها وظایف شوراها را در 34 بند و 9 تبصره بیان می کند که 11 بند آن عمومی و 23 بند دیگر آن منحصراً در خصوص امور شهرداری می باشد این مسئله به دلیل نقش حیاتی و اساسی شهرداری در امور شهر می باشد که به قسمت هائی از این قانون در زیر اشاره شده است.

--------------------

ماده 71 بند2: بررسي و شناخت كمبودها،نيازهاونارسائي هاي اجتماعي، فرهنگي،آموزشي بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزة انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي كاربردي در اين زمينه جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط.

بند 3:  نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه مخل جريان امور نگردد.

بند 4: همكاري با مسئولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

--------------------

به این ترتیب  وظیفه اصلی شوراها برنامه ریزی شهری و نظارت بر حسن اجرای آنها توسط شهرداری و عوامل مربوطه می باشد و به همین دلیل است که بیشتر وقت اعظای شورا و جلسات شورا به این امر اختصاص دارد .

 

 

عملکرد و فعالیت ها

                                          

از سال 1378 كه شوراهاي اسلامي كار خود را به شكل جديد آغاز نمودند به گفته بسياي از مسئولين و دست اندركاران پيشرفت چشمگيري در امور عمراني و اداره امور مختلف شهر حاصل آمده است كه از جمله آنها مي‌توان به افزايش قابل ملاحظه بودجه ساليانه شهرداري اشاره نمود كه در شهر ما از 130 ميليون تومان در سال 1378 به بالاتر از 600 ميليون تومان در سال 82 رسید.                           

يكي از عوامل موفقيت شوراها، همدلي و صميميت موجود ميان اعضاي شورا با شهرداری شهر می باشد.

علاوه بر اين شوراهاي اسلامي با ارتباط مستمر و مداوم با شهروندان نقطه نظرات پيشنهادات و انتقادات آنها را شنيده و با تشكيل كمسيون ‌هاي مشورتي از ميان آحاد مردم خصوصاً جوانان تحصيل كرده و علاقه مند به امور اجتماعي فكر و انديشه خود را توسعه داده و از توانمنديهاي آنان در پيگيري امور مختلف شهر بهره‌مند مي‌شود.

 ازفعالیت های شورای اسلامی قهدریجان تشکیل کمیسیون هائی در زمینه های  مختلف است که به معرفی آنها می پردازیم:

 الف) كمسيون كشاورزي: اشتغال و ارتزاق بخش عظيمي از مردم شهر ما كشاورزي است و مشكلات و مسائل اين بخش بايد از اولويت خاصي برخوردار باشد.

لذا كمسيون مستقلي در شوراي اسلامي به مسئوليت آقاي سلمانيان، عضو شورا تشكيل و با برپائي جلسات متناوب با مسئولين تعاوني‌هاي كشاورزي، نمايندگان كشاورزان و مسئولين جهاد كشاورزي و تعدادي از متخصصین بخش كشاورزي به بررسي مشكلات و چاره‌جوئي براي رفع آنها پرداخته و همچنين در برنامه‌ريزي با جهاد كشاورزي مشاركت مي‌نمايند.

 عملكرد اين كمسيون را مي‌توان در امور زير خلاصه نمود:

1ـ همكاري و پيگيري لازم با نمايندگان كشاورزان از طريق مسئولين مربوطه در شهرستان و استان و بعضاً وزير محترم كشاورزي در جهت خريد به موقع آب كشاورزي به ميزان مورد نياز و همچنين تجهيز و نوسازي مزارع (زيرسازي و تسطيح خيابانها و كانال كشي مزارع فهران و صحرا مزراو...)

4ـ همكاري با جهاد كشاورزي در تشويق كشاورزان به كشت استراتژيك كلزا

3ـ تشكيل جلسات متعدد كميتة صدور دفترچه به منظور تعويض، اصلاح يا صدور دفترچه خدمات كشاورزي و بررسي و تأييد تقاضاها

ب) كمسيون فرهنگي اجتماعي: دامنه فعاليت اين كمسيون بسيار گسترده است و با مسائل زيربنائي فرهنگي و جامعه سرو كار دارد. در آغاز اين كمسيون با سه زيرشاخه به صورت مجزا تشكيل گرديد كه شامل شاخه فرهنگي، شاخه اجتماعي و شاخة ورزشي مي‌شد ولي به دليل ارتباط زيادي كه موضوعات اين سه شاخه با یکدیگر دارند پس از تشكيل دو جلسه مقرر گرديد تلفيقي از هر سه شاخه تشكيل شود كه در این راستا كمسيون فرهنگي و اجتماعي شكل گرفت و در جلسات اوليه به اولويت‌بندي موضوعات و مسائل فرهنگي و اجتماعي و ورزشي پرداخته شد و به دليل گستردگي و تنوع زياد مسائل اين بخش مقرر گرديد فعلاً به امور زير پرداخته شود.

1ـ بررسي علل و راهكارهاي پيشنهادي براي كاستن معضلات اجتماعي (منكرات و مفاسد اجتماعي و اخلاقي و اعتياد و )

2ـ رسيدگي به وضعيت تحصيلي كلي دانش‌آموزان و بررسي راههاي ارتقاء سطح تحصيلات تا دانشگاه

3ـ دعوت از كارشناسان و متخصصين امور تربيتي براي روشنگري در بين آحاد مردم

4ـ تشكيل انجمن دانش‌آموختگان و نخبگان

5ـ راه‌اندازي موزة مردم‌شناسي از آثار قديمي و تاريخي شهر

6ـ همكاري در تهيه كتاب سيماي قهدريجان و نشريه داخلي شهرداري و شورا

7ـ بررسي و شناسائي مستمر مشكلات فرهنگي اجتماعي شهر و اولويت‌بندي و جمع‌آوري نظرات اصلاحي

8ـ تشكيل جلسه مشترك با مسئولين ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامي فلاورجان به منظور برنامه‌ريزي در خصوص نكوداشت مفاخر ادبي شهر .

درآینده به سایر اقدامات شورای شهر اشاره خواهد شد.