صفحه اصلي

ارتباط با ما

درباره ما

نظرات

وب سايت شهر قهدريجان

 

با همت مدیریت مخابرات شهرستان اقای مهندس خمسه وپیگیری فرمانداری شهرستان فلاورجان کدهای بین شهرهاوبخشهای این شهرستان حذف شدواز این رهگذرمردم شهرستان هزینه بسیارکمتری درمکالمات داخل شهرستان می پردازندوامکان بهره مندی روستاهااز اینترنت نیز فراهم شده است انشاالله شاهدگسترش امکانات ارتباطی بیشتر در منطقه باشیم

کد شهرستان :۰۳۳۵وپیش شماره شهرهاوروستاها به شرح زیر می باشد

 

قهدریجان ۳۶۲ 

فلاورجان ۲۲۳                      

مینادشت ۳۴۷  

پیربکران ۴۲۲                     

ابریشم ۳۴۲  کلیشادوسودرجان۳۲۸  
زفره  ۳۷۲  اشترجان۳۴۸                      
مهرگان ۴۳۷  ابنیل۴۳۵                            
لارگان ۳۲۷ کرسگان ۳۵۷     
هویه ۳۶۶ زازران ۳۵۲                 
کاویان ۳۴۴         بندارت۳۷۲                          
دارافشان ۴۳۶

قلعه میر ۳۴۵                   

طاد ۴۳۲   سهلوان وباغکومه ۴۲۵            
سهروفیروزان۴۲۴                  سیاه افشارورارا ۳۳۲     
علیشادان ۴۲۶

دارگان ۴۳۴